Робота психологічної служби

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА УЧИЛИЩА

Психологічна служба училища в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», Наказом Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України», Наказом Міністерства освіти і науки «Про планування діяльності, ведення документації соціальних педагогів, практичних психологів та соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами», Наказами управління освіти «Про реалізацію Державних програм», Етичним кодексом практичного психолога.

Організація роботи практичного психолога базується на поєднанні таких компонентів:

– заходах, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень;

– запиту і специфіки закладу освіти

– річного плану діяльності практичного психолога.

Оскільки, психологічна служба закладу освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного та психічного здоров’я молодих громадян України й діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для всебічного розвитку особистості молодої людини, проблема, над якою працює практичний психолог визначена як:

«Підвищення рівня групової згуртованості, подолання конфліктності у міжособистісних відносинах здобувачів освіти»

Мета роботи практичного психолога:

– психолого-педагогічне забезпечення здобувачів освіти та навчальних груп в освітньому процесі, підвищення психологічної стійкості учнів;

– створення гармонійних та комфортних умов освітнього середовища, що сприяють підвищенню якості освітнього процесу в училищі і спрямованих на максимально повне розкриття особистісного потенціалу здобувачів освіти

Напрями роботи практичного психолога:

Психодіагностика

В рамках даного напрямку проводиться діагностика особистісних якостей, емоційних станів, психічних процесів, вивчення інтересів, цінностей, схильностей і здібностей , міжособистісних відносин, адаптація до нових навчальних умов, оцінка соціально-психологічного клімату і атмосфери в групах і колективах та інші види діагностики. Відбувається за допомогою тестів, анкет, опитувальників.

Корекційно-розвиваюча робота

Включає в себе проведення групових тренінгових занять (на згуртування, розвиток навичок спілкування, вирішення конфліктів, розвиток впевненості в собі, творчих якостей особистості, самопізнання і саморозвиток) і індивідуальних занять за результатами діагностики і запитам. Включає в себе елементи арт – терапії, мозковий штурм, практичні вправи.

Консультування

Індивідуальне та групове психологічне консультування з питань розвитку, навчання, життєвого самовизначення, емоційнмх проблем, взаємовідносин з оточуючими та з особистих питань.

Психологічна профілактика:

Попередження можливих девіацій (відхилень) в поведінці.

Надання психологічної допомоги та підтримки, які перебувають у стані актуального стресу, конфлікту, сильного емоційного переживання.

Формування установок на здоровий спосіб життя, надання психологічної підтримки розвитку особистості з метою збереження її індивідуальності.

Психологічна профілактика здійснюється за допомогою бесід, дискусій, друкованих просвітницьких матеріалів (буклети, пам’ятки), круглих столів, залучення медичних працівників та інших організацій.

Психологічна просвіта:

Підвищення психологічної компетентності педагогів та здобувачів освіти.

Популяризація психологічних знань серед суб’єктів освітнього процесу.

Організаційно-методична діяльність:

Підготовка методичних матеріалів для проведення психодіагностики та з урахуванням особливостей особистості здобувачів освіти.

Обробка результатів психодіагностики, їх аналіз та оформлення.

Підготовка матеріалів та рекомендацій за результатами проведених видів роботи для викладачів та класних керівників.

Зв’язок з громадськістю

Співпраця з:
– психологічним кабінетом ПАНО ім.Остроградського;
– центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
– службами у справах дітей;;
– органами влади тощо.

Особливу увагу психологічна служба приділяє соціально-психологічній адаптації першокурсників. Тому на початку кожного навчального року проводиться серія зустрічей з учнями нового набору та їх майстрами виробничого навчання. На засіданні ради учнівського самоврядування та на виховних годинах проводиться обговорення адаптаційних механізмів, динамічних процесів розвитку малої (академічної) групи, вікові психофізіологічні особливості першокурсників та психічні стани, які супроводжують адаптаційні процеси людини. Обговорюється та планується сумісна робота психолога з майстром та класним керівником щодо надання допомоги першокурсникам під час адаптації до навчання в училищі. Завдяки результатам соціально-психологічних досліджень виявляються учні, що потребують особливої уваги, з якими проводяться індивідуальні заняття, які будуються на виявленні первинних проблем, поглибленій діагностиці, обговоренні результатів тестування, наданні рекомендацій, порад, виробленні подальшої системи дій з виниклої ситуації. Кожен крок психологічної служби спрямований на згуртованість групи, налагодженість міжособистісних стосунків, на соціальзацію поведінки в конфліктних ситуаціях, на позитивне лідерство, а також на розвиток особистісних якостей та ін.).

Для визначення актуальних проблем та шляхів надання допомоги учням нового набору і педагогічним працівникам, психологічною службою кожного року проводиться психодіагностичне дослідження соціально-психологічної адаптованості першокурсників та опитування щодо труднощів, з якими вони стикаються протягом адаптаційного періоду.

Завдяки отриманим результатам соціально-психологічного діагностуваня виявляються труднощі, з якими щорічно зустрічаються учні нового набору, а саме:

1) навчально-організаційні труднощі: відсутність у студентів навичок самостійної роботи; відсутність у здобувачів освіти мотивації до навчання; пропуски занять.

2) комунікативних труднощів: непорозуміння з однолітками; взаємодії з викладачами; відсутність навиків порозуміння з батьками. Завдяки інтернету та постійному перебуванню в онлайн, студенти все більше втрачають навики спілкування. Спостерігається доволі швидка тенденція від «живого» спілкування до «німої переписки».

3) особистісної емоційної сфери учня, як учасника освітнього процесу: проблеми адаптації пов’язані з особистісними якостями учня (важкий характер, егоцентричність, конфліктність, сором’язливість, некомунікабельність та ін.)

В зв’язку з отриманими даними практичний психолог проводить на виховних годинах тематичні бесіди, а саме:

– «Адаптація та дезадаптація, її прояви та методи подолання»;

– «Психологічний клімат у групі (атмосфера у групі)»;

– «Толерантність і я»;

– «Я і колектив у якому навчаюсь»;

– «Спілкуємось без конфліктів .Конструктивне вирішення конфліктів»;

– «Мотивація до успіху» тощо.

                                                                                                                                                  

Отже, результати досліджень засвідчують, що ефективність процесу соціальної адаптації залежить від організації освітнього процесу, психологічного комфорту особистості, ціннісних орієнтацій, рівня мотивації, взаємодії із учнями і викладацьким складом, самоорганізації і самоконтролю, комунікативних і організаторських здібностей, особистісних особливостей . Тому психологічна служба  бачить свою місію у наданні психологічної допомоги учням нового набору під час адаптації до навчання та майстрам виробничого навчання перших курсів у формі індивідуальних консультацій та групових занять (тренінгах) на виховних годинах.

Практичним психологом проведено серію тренінгів “Стоп булінг”, “Я старший – я сильніший”, “Упевненість у собі як показник успішності у майбутньому” для здобувачів освіти перших курсів . У ході занять за допомогою інноваційних методик учні мали змогу ознайомитися із поняттям дискримінації, булінгу, насилля та засобами протидії цим негативним суспільним явищам. Подібні заходи покликані формувати позитивний клімат у взаємовідносинах здобувачів освіти та забезпечувати їм безпечне освітнє середовище.

У рамках проведення Всеукраїнської акції “16 днів проти насильства” для здобувачів освіти було проведено інтерактивну лекцію. Студенти мали змогу ознайомитися із поняттям домашнього насильства, булінгу, дискримінації та сексуальних домагань, а також основними шляхами їх попередження та подолання.

До Міжнародного дня людей із обмеженими можливостями в училищі було проведено інтерактивну лекцію “Дивись на нас як на рівних”. Було піднято проблеми їхнього життя у нашому суспільстві, а також висвітлено основні досягнення українських параолімпійців. Студенти активно взяли участь у обговоренні даної проблематики та поділилися інформацією з цієї теми. Загалом лекція викликала позитивний відгук, оскільки багато людей сьогодні мають обмежені можливості, а тому потребують допомоги суспільства. 

Зі здобувачами освіти другого та третього курсів психологічна служба щорічно проводить інформаційні бесіди з елементами тренінгу, які спрямовані на самовизначеність, пізнання себе і отримання навиків соціалізованісті в оточуючому світі. Практичний психолог надає допомогу учням третього курсу в виборі цілей та кроків їх реалізації, а також побудові їх планів на перспективне майбутнє.

Слід зауважити що за останні роки, сучасними та актуальними вважаються теми:

      «Тайм – менеджмент. Я керую своїм часом»;

      «Пірсінг та татуювання»;

      «Скажемо: СТОП! Наркоманії, тютюнопалінню та алкоголізму»;

      «Небезка в соціальних мережах»;

      «Торгівля людьми. Як себе захистити»;

      «Толерантність і я»;

      «Спілкуємось без конфліктів»;

      «Стрес та етапи виходу»;

Психологічна служба училища постійно пропагандує здоровий спосіб життя, проводить виховні бесіди на теми:

      «Профілактика вживання молоддю психоактивних речовин»,

      «Життєві кризи: профілактика та нові можливості»,

      «Я обираю життя»,

      «ВІЛ, СНІД, наркоманія, алкоголізм як ворог кожної особистості»  


 

ЯК ПОБОРОТИ ТРИВОЖНІСТЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Дихайте

      зробіть декілька глибоких вдихів;

      спробуйте дихати “на чотири” в розміреному темпі: 1-2-3-4 — вдих; 1-2-3-4 — видих. Або на 1-2-3-4 — вдих, на 1-2-3-4 — затримайте дихання, на 1-2-3-4 — видих і на 1-2-3-4 — затримайте дихання. Таких циклів має бути вісім.

      одночасно з цими вправами пийте воду маленькими ковточками. Випийте до 300 мл води.

Не сидіть

      відтисніться від стіни або підлоги;

      ходіть кімнатою, рухайтеся;

      робіть фізичні вправи.

Змістіть увагу

      назвіть чотири властивості будь-якого предмета;

      скажіть прості фрази — “мене звати…”, “мені стільки-то років”, “я перебуваю в кімнаті”, “стіни такого кольору”, “сьогодні… число”, “ось шафа, вона біла…”, “оце диван — він м’який”;

      називайте будь-що, що бачите перед собою, аби повернутися в ситуацію “тут і тепер”.

Проведіть тактильні вправи

      спробуйте масажувати пальці: натискати на нігтьову пластину кожного пальця, ніби розгладжуєте її. Коли сильніше натиснете, відчуєте неприємні відчуття і тоді повернетеся до реальності;

      обійміть самі себе руками та спробуйте зробити масаж (правою рукою масажуйте ліве передпліччя до шиї й назад, теж саме — з лівою рукою);

      масажуйте ноги, щоб відчувати: “я тут є, тут є моє тіло, я його торкаюся”;

      покладіть руку собі на живіт (біля сонячного сплетіння), іншу — на груди й спробуйте відчути, як рухається ваш живіт, коли ви дихаєте;

      складіть руки навхрест (праву руку — на ліве плече, ліву — на праве) і постукуйте себе по плечах. Дайте собі зрозуміти, що ви є, що ви живі, що ви — тут.

Що робити, коли панікує хтось інший

     найперше треба уникати фраз на зразок “заспокойся”, “візьми себе в руки”, “ти мене чуєш?”. Це не працює;

     якщо це — близька вам людина, підійдіть і притуліть її до себе;

     якщо людина незнайома, то не варто цього робити. Але треба підійти, щоб людина подивилася вам у вічі, і сказати, хто ви, що ви допомагаєте, що ви знаєте, що треба робити. Запропонуйте вправи, описані вище;

     але спочатку дайте склянку води, з’ясуйте, яка у людини зараз є потреба. Може їй потрібно лягти, можливо, щось інакше.

     беріть людину за руку, ходіть разом;

     якщо це — дитина, то найкраще — гратися з нею. До прикладу, разом задувати свічечку (видих), а потім нюхати квіточку (вдих). Так у дитини нормалізується дихання, і це допоможе трохи заспокоїтися;

     у жодному разі не кричіть.

   З іншого боку, інколи різкіший тон може також стабілізувати психічний стан людини. Достатньо наказово сказати (але не кричати): “Роби це, тому що я знаю, що я кажу”, “Я знаю, що тобі (або нам) це допоможе”. Коли ви себе “приєднуєте” до людини, показуєте, що ви разом – це те, що може зламати бар’єр;

     найважливіше – озвучуйте ті почуття, які ви зараз маєте. Кажіть: “Я дуже боюся”, “Я тривожуся”, “Мені страшно”. Коли ви це озвучуєте і дозволяєте озвучувати іншим, рівень цього почуття знижується.


                                                                      ПОРАДИ З САМОВИХОВАННЯ

  1.       Коли берешся за будь-яку справу, подумай: який результат повинен отримати.
  2.       Берись за справу сміливо і не відступай, поки її не виконаєш. Якщо в кінці тижня або цього дня залишаються не виконаними один чи два запланованих тобою пункти, перепиши їх у план на наступний тиждень (наступний день).
  3.    Візьми собі за правило обов’язково аналізувати, чому саме ти не виконав той чи інший пункт. Намагайся сам усувати причини невиконання. Спочатку це вважатиметься важким, але з часом ти зрозумієш, що головне – це правильно оцінювати свої сили і не гаяти марно часу.
  4.    Ніколи не практикуй перенесення виконання справи на наступний день. Приступай до виконання запланованого одразу ж без зволікань.
  5.       Не роби жодних попускань, навчися своїм примхам відповідати коротко, але твердо –”ні”.
  6.       Навчися сам собі наказувати, будь до себе непохитним, але став перед собою завдання реальні, ні в якому разі “не заривайся”, бо не спрацює внутрішній наказ ”Так треба”, “Я мушу”.
  7.      Спробуй проаналізувати: на що ти переважно витрачаєш свій вільний час?
  8.         Твій організм здатний до тривалих навантажень, але, щоб уникнути стомлення, переборюй втому, змінюй види діяльності протягом дня.
  9.         Приймаючи на себе будь-яке завдання, навчися слухати уважно вказівки дорослих. Користуйся нотатками, щоб нічого не пропустити повз увагу і зберегти час.

 

УМІЙ ВОЛОДІТИ СОБОЮ!

1.    Пам’ятай: найкращий спосіб боротьби з душевним неспокоєм – постійна зайнятість.

2.    Щоб забути свої напасті, намагайся зробити приємне іншим. Роблячи добро іншим, робиш добро собі.

3.    Не намагайся змінювати чи перевиховувати інших. Набагато корисливіше і безпечніше зайнятися самовихованням.

4.    Пам’ятай: кожна людина – така ж яскрава й унікальна індивідуальність, як і ти, приймай її такою, якою вона є. Намагайся знайти в людині позитивні риси, вмій бачити її достоїнства і в стосунках з нею спробуй опиратись саме на ці якості.

5.    Май мужність від щирого серця визнавати свої помилки. Уникай зазнайства і дозування.

6.    Вчися володіти собою! Гнів, дратівливість, злість спотворюють людину. Егоїзм – джерело багатьох конфліктів. Виховуй в собі терпіння, пам’ятай, що «рана заживає поступово». Не через дрібниці.

7.    Будь-яка справа починається з першого кроку!

8.    Пам’ятай: перешкоди нам даються задля нашого розвитку.

9.    Людина, має необмежені можливості самовдосконалення, причому в усіх галузях своєї життєдіяльності.

10. Будь толерантною особистістю.

 

СІМ ПОРАД ЗДОБУВАЧУ ОСВІТИ

Порада перша і найтяжча. Ніколи не намагайтеся отримати все і відразу. Пам’ятайте, що успіх – це насамперед праця. Не вірте красивим фільмам, де, щоб досягти успіху, досить бути вродливим чи багатим.

Порада друга – про любов. Обов’язково зміни своє відношення до людей, які тебе оточують. Хочеш, щоб тебе любили люди
– полюби їх сам. Подумай, чи подобаються особисто тобі егоїстичні, нетерпимі до чужих думок люди? То чому, якщо ти саме такий, повинні любити тебе?

Порада третя – особлива. Потрібно на деякий час забути, що ти особливий, не такий, як всі. Запам’ятай, що про це знає лише твоя мама і ти сам.

Порада четверта – про найдорожче. Полюби себе насамперед сам. Це не значить, що ти повинен любуватися собою в дзеркало. Просто стався з повагою до свого тіла, не отруюй його алкоголем та іншими отрутами.

Порада п’ята – пріоритетна. Не розпорошуй свої сили відразу у всіх напрямках. Вибери кілька важливих для тебе справ і наполегливо вдосконалюйся саме в них. Хоча спробувати себе в нових справах ніколи не завадить. Хтозна, можливо, саме там чекає на тебе успіх, сидить собі і жде, коли ж ти його віднайдеш.

Порада шоста – навчайся! Навчайся все своє життя. Ніхто не заперечує, що ти і так багато знаєш та умієш. Добре, що ти знаєш, скільки часу тривала столітня війна (100?!), чудово, якщо ти можеш відрізнити комп’ютерний вірус від вірусу грипу, вітаю, якщо зумієш своїми руками забити звичайний цвях в цегляну стіну.

Порада сьома і остання (по списку, а не по значенню!) Отже, ти хочеш досягти успіху? То чого ж тоді чекаєш і витрачаєш свій
дорогоцінний час на читання цих порад? Давай, не сиди, пора уже щось зробити
своїми руками.

Педагогічна діяльність є складною і виснажливою, оскільки навантаження на викладачів та майстрів виробничого навчання не
вичерпується їхнім робочим часом. Крім того, постійне перебування серед людей може призвести до «професійного вигорання» педагога.

Актуальною є проблема збереження психічного здоров’я викладачів та співробітників училища. З цією метою практичним психологом проводяться тренінгові заняття:

·               «Як уникнути професійного вигорання»;

·                «Психологічна підтримка у воєнний стан»;

·                «Як подолати негативний емоційний стан»;

·                «Довіра в колективі»; 

·                «Soft skills – навички успіху»;

·                «Дискримінаця. Сексуальні домагання. Сексуальне насильство».

Обов’язковим є надання індивідуальних та групових консультацій педагогам та співробітникам училища, надання допомоги у професійному та особистісному зростанні; здійснення психологічної профілактики у сфері педагогічної діяльності; проведення психодіагностичного дослідження клімату у колективі та стилю керівництва; допомога у вирішенні конфліктів у педагогічному колективі. 

Все це сприяє встановленню позитивного психологічного клімату в колективі училища. Таким чином, зберігається психофізичне здоров’я всіх учасників освітнього процесу.